Εισρόφηση ξένου σώματος & πλήρης ατελεκτασία

Παραθέτουμε εικόνες ακτινολογικές και κατά τη βρογχοσκόπηση από ασθενή ο οποίος εισρόφησε ξένο σώμα (συγκεκριμένα ροδάκινο) και προκλήθηκε πλήρης ατελεκτασία του αριστερού πνεύμονος.

Νίκος Δ. Χαϊνης,Πνευμονολόγος

http://www.pneumonologist.gr/article.php?article_id=109&lang=gr